พระอารมณ์ขัน ของสมเด็จพระเทพฯ

คุณสมบัติสินค้า:

เขียนโดย วิลาศ มณีวัต

Share

Share

ฉบับสมบูรณ์และเพิ่มเติมพิเศษ
โดย วิลาศ มณีวัต
หนังสือปกอ่อน หนา 248 หน้า สภาพ 95% 
พิมพ์ครั้งที่ ๗ สนพ.ดอกหญ้า 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งเป็นที่เทิดทูนเคารพรักจากพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น
พระองค์ทรงเป็นกันเองกับประชาชนชาวไทย
ไม่ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จไปในงานพระราชพิธี
หรือเสด็จเป็ทางการหรือส่วนพระองค์ไปในที่ต่างๆ
แม้จะเป็นดินแดนแสนจะทุรกันดาร
พระองค์ท่านก็มิได้ทรงย่อท้อหรือทรงแสดงออกถึงความเหนื่อยหน่าย
แต่กลับมีพระพักตร์อิ่มเอิบ
ทรงแย้มสรวลกับมวลพสกนิกรที่เข้าเฝ้าหรือติดตามด้วยความใกล้ชิดเป็นกันเอง
ในส่วนการตรัสไม่ว่าจะเป็นพระดำรัสในงานต่างๆ
หรือที่ทรงตอบข้อซักถามของสือมวลชนหรือราษฎรชาวบ้านธรรมดา
พระองค์ท่านจะทรงแทรกพระอารมณ์ขันเป็นที่ครื้นเครง
สร้างความแนบแน่นแก่ทุกชุมนุมที่เฝ้าแหนอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดมา....
Powered by MakeWebEasy.com