ขายตรง Amway

คุณสมบัติสินค้า:

ชื่อหนังสือ

Share

Share

เมตตาทุนนิยม Compassionate Capitalism (สินค้าหมด)
โดย Rich DeVos
หนังสือปกอ่อน สภาพ 95%

วิธีการลอกเลียนแบบ เพื่อนำคุณไปสู่ความมั่งคั่ง

คิดแบบ...ริช เดอโวส (สินค้าหมด)
เขียนโดย แพท วิลเลี่ยมส์ และจิม เดนนี่ แปลโดย จารุวรรณ เทพธานี
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90% พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2548
 

แนวความคิด ริช เดอโวส ผู้สถาปนาแอมเวย์และเจ้าของทีมออรืลานโต เมจิกความสำเร็จซึ่งบังเกิดจาก
คุณธรรมในธุรกิจและชีวิต...ริช เดอโวส...เป็นนักคิด นักพูด นักปฎิบัติผู้ที่ยิ่งใหญ่ และได้อยู่ในโลกของธุรกิจ
ขายตรงแอมเวย์มากว่า 45 ปี ริชได้ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้นำอย่างแท้จริง โดยยึดมั่นหลักการความ
เสมอภาคในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และยึดมั่นในเสรีภาพส่วนบุคคล และการค้าเสรีตลอดอายุการทำงาน...
เป็นอัจฉริยะบุคคลซึ่งเป็นแบบอย่างในการสร้างตัวมาด้วยสมองและสองมือเปล่าจนสามารถประสบความสำเร็จ
สูงสุดในระดับโลกด้วยการร่วมกับ เจย์ แวน แอนเดล เพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีที่สุดของเขาก่อตั้ง
อาณาจักรการตลาดแบบหลายชั้นในนาม "แอมเวย์" ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความสำเร็จและเป็นเครื่องมือในการ
"ก่อร่างสร้างชีวิต" ของคนธรรมดาๆ ที่มีความใฝ่ฝันทุกคน ริชยังเป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบในดวงใจที่นัก
ธุรกิจแอมเวย์ทั่วโลกยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและสร้างธุรกิจส่วนตัวของตนเอง...

ชีวิตธุรกิจเสรี An Enterprising Life (สินค้าหมด)
by Jay Van Andel
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90% (มีลายเซ็นต์ผู้เขียน) พิมพ์ครั้งแรก เดือนมกราคม พ.ศ.2544

อัตชีวประวัติ เจย์ แวน แอนเดล หนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาแอมเวย์.... หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้สนใจและเจ้าของธุรกิจทั่วไปทุกท่าน ในการนำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง
ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของ ชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
สมดังเจตนารมย์ของผู้เขียนคือ เจย์ แวน แอนเดล หนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาแอมเวย์คอร์ปอเรชั่น องค์กร
ธุรกิจขายตรงระดับผู้นำที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน...
เจย์...กล่าวถึงเจตนารมย์ของเขาไว้ว่า... สิ่งที่ผมต้องการอย่างแท้จริงก็คือเล่าเรื่องอันเป็นเรื่องราวที่แสดงถึง
ศักยภาพในตัวมนุษย์ทุกผู้ทุกนามซึ่งโชคดีพอที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ผู้ที่เต็มใจทุ่มเททำงานหนัก 
ผู้ที่ไม่หวั่นเกรงต่อความล้มเหลว ผู้ที่ยินยอมให้พระเจ้าเป็นผู้นำทางให้ และเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนพอที่จะ
ยอมรับความช่วยเหลือจากมือที่ยื่นหยิบให้กล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องราวของความสำเร็จอย่างแท้จริงมันอาจจะ
ไม่ลงเอยด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยทางวัตถุเสมอไป....

สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ THE POSSIBLE DREAM
โดย ชาร์ลส พอล คอนน์
หนังสือปกอ่อน 158 หน้า สภาพ 90% พิมพ์ครั้งที่ 2 - เมษายน 2537
  
เรื่องราวแห่งความสำเร็จของคนอเมริกันในธุรกิจแอมเวย์ หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนตำนานที่เผยความสมบูรณ์แบบ
ความอบอุ่น และเรื่องส่วนตัวของผู้คน ตลอดจนแนวความคิดเบื้องหลังการเจริญเติบโตอย่างพุ่งพรวดของ
แอมเวย์บริษัทที่สร้างปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆ ไปสู่ความตื่นเต้น มหัศจรรย์
หลากหลายรูปแบบ ความสำเร็จที่เจย์ต้องการสื่อให้ทราบมิใช่ความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจจากการเป็นเจ้าของ
กิจการแต่เพียงประการเดียว หากคือความสงบสุขในชีวิตจากความเป็นอิสระซึ่งผู้ทุ่มเทและเต็มใจทำงานหนัก
เท่านั้นจึงจะสามารถครอบครองได้....

เชื่อ BELIVE 
โดย ริชาร์ด เอ็ม. เดอโวส และชาร์ลส พอล คอนน์
หนังสือปกอ่อน สภาพ 80%(ขอบหนังสือมีจุดคราบเหลือง)

แนวทางการทำธุรกิจ Amway ค้นพบวิธีประสบความสำเร็จและสานฝันของคุณผ่านความเชื่อใน
- ศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด - ธุรกิจการค้าเสรี - ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ - พลังแห่งความเพียร

ทางเปียกฝนถนนเปียกน้ำ 1-2 (ปกเก่า)
โดย พิบูลย์ ดิษฐอุดม
หนังสือปกอ่อน ล่ม 1 หนา 231 หน้า เล่ม 2 หนา 231 หน้า สภาพ 95%

ประสบการณ์ของผู้ทำธุรกิจเครือข่าย ร้อยเรื่องราวชวนคิด สำหรับนักธุรกิจเครือข่าย...
บทเรียนชีวิตที่รวบรวมขึ้นจากเรื่องจริงของผู้คนที่ทำธุรกิจเครือข่าย บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ล้มเหลวและเจ็บปวดบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดที่อาจหนักไปทางสาระ บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่
อ่านไปและยิ้มไปได้ ส่วนที่ยากที่สุดในการทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็คือ การบังคับให้ตัวเราทำงาน
นั่นแหละ ธุรกิจนี้คุณเป็น "เจ้านาย" ตัวเองจริงๆ และถ้าเป็นเจ้านายตัวเองไม่ได้ก็คงต้องกลับไปหาคนอื่นเพื่อ
ให้มาเป็นเจ้านายแทนงานที่จะต้องทำเพื่อความสำเร็จในธุรกิจนี้นั้นเป็นงานพื้นๆ แต่ไม่ง่ายความยากที่สุดของ
ธุรกิจนี้ก็คือ ทำอย่างไรให้ตัวเอง .มีความเชื่อ มีวินัย ตัดสินใจ และลงมือทำ เท่านั้นยากที่สุดอยู่ตรงนี้นี่เอง!!!

ทางเปียกฝนถนนเปียกน้ำ 1-2 (ปกใหม่)
โดย พิบูลย์ ดิษฐอุดม
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90-95%
เล่ม 1 หนา 236 หน้า เล่ม 2 หนา 236 หน้า (เล่ม 2 มีรอยสก็อตเทปด้านในปกหน้าหลัง)
 
ร้อยเรื่องราวชวนคิด สำหรับนักธุรกิจเครือข่าย...
บทเรียนชีวิตที่รวบรวมขึ้นจากเรื่องจริงของผู้คนที่ทำธุรกิจเครือข่าย....

ธุรกิจพันล้านที่คนเมิน (สินค้าหมด)
เขียนโดย วันชัย รุ่งภูวภัทร เรียบเรียงโดย ป๋วย ใจไทย
หนังสือปกอ่อน หนา 292 หน้า สภาพ 90% (มีรอยคราบสก๊อตเทปปกรองหน้าหลัง)
พิมพ์ครั้ง 3 กุมภาพันธ์ 2550

หนทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจขายตรง ....โชคชะตาฟ้าลิขิต วิถีชีวิตลิขิตด้วยตนเอง....
- 25 ปีในธุรกิจ บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดมียอดธุรกิจ 200 กว่าล้านบาท
- 3 ปีกว่าในธุรกิจระบบเครือข่าย มียอดธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท
ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่แสวงหาโอกาสและความสำเร็จในชีวิต อยากแนะนำให้คุณอ่าน...

ขายตรงนอกตำรา
โดย ปรีชา ประกอบกิจ
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%

ประสบการณ์การทำธุรกิจขายตรง

การตลาดแบบเครือข่าย (สินค้าหมด)
โดย พิบูลย์ ดิษฐอุดม
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%

ระบบการตลาดแห่งอนาคต
...นี่ไม่ใช่เรื่องราวของการขายตรงแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้นที่คุณเคยเข้าใจ....
...ไม่จำเป็นอีกแล้วที่คุณต้องผลิตสินค้าเอง...ไม่จำเป็นอีกแล้วที่คุณต้องเป็นผู้นำเข้าสินค้าเอง 
...ไม่จำเป็นอีกแล้วที่คุณต้องมีโนว์ฮาวในการบริหารจัดการของคุณเอง 
...ไม่จำเป็นอีกแล้วที่คุณต้องหาทุนมหาศาลมาเพื่อแข่งกับนายทุนที่ใหญ่กว่า
และไม่จำเป็นอึกแล้วที่คุณต้องมีการจ้างงานเป็นสิบหรือร้อยคน การตลาดแบบเครือข่ายจะเป็นคำตอบสุดท้าย
ในการสร้างธุรกิจร้อยล้านของคุณขึ้นมาได้ และเป็นโมเดิร์นเทรดที่คุณสามารถทำเองได้ เป็นจิ๊กซอว์ตัว
สุดท้ายที่เติมความฝันของคุณให้เป็นจริง... 

การขายสไตล์ Amway
โดย สวัสดิธรรม
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
 
หนังสือเล่มนี้ได้ต้นเรื่องมาจาก Promises To Keep : The Amway Phenomenon and How It Works
ของ Charls Paul Conn. ที่ขายดีมากในอเมริกา...
อิสรภาพ ครอบครัว ความหวัง รางวัล...ธุรกิจขายตรงเป็นโอกาสทองทางการตลาด แต่จะเป็นทองแท้ หรือ
ทองผสมนั้นขึ้นอยู่กับ แนวทางดำเนินธุรกิจของแต่ละบุคคลที่ต้องรู้จักการใช้ศิลปะในการผสมผสานการ
ทำงาน ด้วยสมองและหัวใจในคราวเดียวกันกล่าวคือรู้จักวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจที่วางไว้ขณะเดียวกันก็ต้องพกพาเอาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพประจำใจด้วย...

ล้านเส้นทางสู่ความสำเร็จ AmWay..MILLION WAYS TO SUCCESS 
โดย พัฒนพนธุ์ วงษ์พันธุ์ และสมปรารถนา คล้ายวิเชียร 
หนังสือปกอ่อน หนา 228 หน้า สภาพ 90% พิมพ์ครั้งที่สอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 สนพ.มติชน 

ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในการทำ Amway บันทึก 20 ปี ปรากฎการณ์แห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่น่าศึกษา...
หนังสือเล่มนี้ไม่ต่างไปจากแว่นขยายที่ส่องลึกลงไปให้เห็นเบื้องหน้า-เบื้องหลัง แห่งความสำเร็จของธุรกิจ
ขายตรงระดับโลก และเป็นหมายเลข 1 ของเมืองไทยว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในทุกๆ มิติ เพราะถึงที่สุดแล้ว
นอกจากระบบการขายตรงแบบหลายชั้นที่เหมาะสมคุณภาพสินค้าที่แตกต่างการบริหารจัดการที่สอดรับกับ
สถานการณ์ในห้วงเวลาต่างๆ แล้วยังมีเคล็ดลับองค์ความรู้อีกมากมายรวมถึงที่จะลืมไม่ได้เด็ดขาดก็คือ
พลังมหัศจรรย์ของ..."นักธุรกิจอิสระ" ผู้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายและความสำเร็จอย่างยั่งยืน...
ทั้งหมดนั้นคือเส้นทางสายต่างๆ ที่ล้วนนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งมีหลากหลายจนนับไม่ถ้วนแม้ความสำเร็จในการ
เดินเข้าสู่ธุรกิจแอมเวย์ หรือธุรกิจเครือข่ายจะไม่มี "สูตรสำเร็จ" หรือเส้นทางที่ออกแบบมาอย่าง "สำเร็จรูป" ก็ตาม...

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้