สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณสมบัติสินค้า:

พระราชนิพนธ์และพระราชนิพนธ์แปล

ชื่อหนังสือ

Share

เกล็ดหิมะในสายหมอก
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
  
พระราชนิพนธ์ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ ๔-๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ ทั้งชุดมี 4 ตอน 5 เล่ม (ตอนที่ 3 มี 2 เล่ม)
เล่ม ๑ ปักกิ่ง เล่ม ๒ เหลียวหนิง เล่ม ๓ จี๋หลิน เล่ม ๔ เฮยหลงเจียง เล่ม ๕ ภาคผนวก

พระอารมณ์ขัน ของสมเด็จพระเทพฯ
ฉบับสมบูรณ์และเพิ่มเติมพิเศษ โดย วิลาศ มณีวัต หนังสือปกอ่อน หนา 248 หน้า สภาพ 95% 
พิมพ์ครั้งที่ ๗ สนพ.ดอกหญ้า 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งเป็นที่เทิดทูนเคารพรักจากพสกนิกร
ชาวไทยเป็นล้นพ้น พระองค์ทรงเป็นกันเองกับประชาชนชาวไทยไม่ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จไปในงานพระราชพิธีหรือเสด็จเป็ทางการหรือส่วนพระองค์ไปในที่ต่างๆ แม้จะเป็นดินแดนแสนจะทุรกันดาร พระองค์ท่านก็มิได้ทรง
ย่อท้อหรือทรงแสดงออกถึงความเหนื่อยหน่าย แต่กลับมีพระพักตร์อิ่มเอิบทรงแย้มสรวลกับมวลพสกนิกรที่
เข้าเฝ้าหรือติดตามด้วยความใกล้ชิดเป็นกันเองในส่วนการตรัสไม่ว่าจะเป็นพระดำรัสในงานต่างๆ หรือที่ทรง
ตอบข้อซักถามของสือมวลชนหรือราษฎรชาวบ้านธรรมดาพระองค์ท่านจะทรงแทรกพระอารมณ์ขันเป็นที่
ครื้นเครงสร้างความแนบแน่นแก่ทุกชุมนุมที่เฝ้าแหนอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดมา....

แก้วจอมซน
โดย แว่นแก้ว หนังสือปกอ่อน หนา 191 หน้า สภาพ 95%

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี....บางส่วนเป็นประสบการณ์เมื่อเด็กๆ
ซึ่งมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วได้พบเห็น ส่วนมากจะเป็นสิ่งที่ได้พบเห็นตอนโตแล้ว
เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือมีคนเล่าให้ฟัง บางเรื่องแต่งขึ้นมาเฉยๆ ไม่ได้มีเรื่องจริงเกิดกับใคร...

นิทานโกหกเยอรมัน
โดย บารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%

นิทานโกหกเยอรมันของท่านบารอน ฟอนมึนซ์เฮาเซ่น เหลือเชื่อ แต่ต้องเชื่อ
ทั้งเรื่องม้าห้อยบนยอดโบสถ์ เป็ดพาคนเหาะ กระต่ายแปดขา ขี่ลูกปืนข้ามแดน ไต่ต้นถั่วไปโลกพระจันทร์
และเรื่องราวน่าตื่นเต้นอื่นๆ อีกมากมาย

รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ
ปิงซิน ผู้เขียน โคมส้มดวงน้อย และหมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ เหยียนเกอหลิง ผู้เขียน สาวน้อยเสี่ยวหยูว
ซูเฮี้ยว ผู้เขียน ตำนานกับข้าวคู่ หนังสือปกอ่อน หนา 256 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ครั้งที่ 2 - มีนาคม 2558 นานมีบุ๊คส์

รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ ประกอบด้วยวรรณกรรมจีนร่วมสมัย 4 เรื่อง 3 นักเขียนหญิง...
วรรณกรรมเรื่อง "โคมส้มดวงน้อย" และ "หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ"เป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกสะเทือนใจอย่าง
นุ่มนวล ผู้อ่านจะได้ข้อคิดอันสะท้อนให้เห็นความงดงามยิ่งใหญ่ของหัวใจอันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นลักษณะสากล
ของมนุษย์ทุกวัยในทุกสังคม...
ส่วนนวนิยายเรื่อง "สาวน้อยเสี่ยหยูว" และ "ตำนานกับข้าวคู่" ผู้เขียนได้สะท้อนว่าความรักเป็นทั้งรอยยิ้มและ
น้ำตา ของหัวใจมนุษย์ที่มีความเป็นสากลและยากจะอธิบายอย่างกระจ่างชัดด้วยเหตุผลหรือตรรกะใดๆ ...

นารีนครา
แต่งโดย ฉือลี่ หนังสือปกอ่อน หนา 178 หน้า สภาพ 90% นานมีบุคส์

นารีนครา : ใจหญิงแท้แกร่งดังเหล็กกล้า ตัวละครหญิงสำคัญ 3 ตัว ตัวแทนหญิงรุ่นเก่า รุ่นกลาง
และรุ่นใหม่ ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในมิติต่างๆ และได้ถ่ายทอดเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกระแสสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนตัวละครหญิงทั้งสามนี้ ได้เรียนรู้จากกันและกันได้สร้างสายสัมพันธ์และ
มิตรภาพอันจริงใจเอื้ออาทรต่อกันซึ่งเป็นการสร้างความสุขอันแข็งแกร่ง และคุณค่าอันมั่นคงต่อชีวิต

ยามลมหนาว 2
หนังสือปกอ่อน หนา 178 หน้า สภาพ 90% (มีรอยปลวกแทะเล็กน้อย)
พิมพ์ครั้งที่ 2 - มกราคม พ.ศ. 2540 อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บันทึกเรื่องราวที่น่าสนใจ ระหว่างเสด็จ
พระราชดำเนินเยือนประเทศโปแลนด์ เช็ก อิตาลี สโลวักและฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13-23 กุมภาพันธ์ 2539

ความฝัน
เขียนโดย กุนเทอร์ ไอซ์ วรรณกรรมเยอรมัน
หนังสือปกอ่อน หนา 116 หน้า สภาพ 95% พิมพ์ครั้งที่ 1 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นานมีบุ๊คส์

สภาพสังคมสมัยใหม่ที่แม้จะดูสมบูรณ์พูนสุข แต่ก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งและภัยต่างๆ ที่แอบแฝงอยู่
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไม่ได้ นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการดำเนินเรื่องที่ลึกซึ้ง
แยบยลแล้ว ยังได้ข้อคิดดีๆ ที่คุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า
เขียนโดย หวังอันอี้ หนังสือปกอ่อน หนา 256 หน้า สภาพ 95% พิมพ์ครั้งที่ 1-มีนาคม 2555 นานมีบุ๊คส์

หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า ของหวังอันอี้ สะท้อนภาพชีวิตในหมู่บ้านชนบทของจีนต้นทศวรรษ 1960
ในระบบคอมมูนประชาชนจนกระทั่งเข้าสู่สังคมนิยมที่ทันสมัยในทศวรรษ 1980 ผู้อ่านจะได้สัมผัสความรัก
อันบริสุทธฺ์ยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ ได้เข้าใจความบริสุทธิ์กล้าหาญของเด็กน้อย ผู้กลายเป็นวีรชนของหมู่บ้านได้
รู้สึกสะเทือนใจกับความรักต้องห้ามของเด็กสาว และความคับแค้นขมขื่มของผู้ที่ถูกสังคมลงโทษโดยไม่เป็นธรรม
หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า เป็น "คำเชิญชวน" ให้ผู้อ่านสำรวจตนเองผ่านตัวละครซึ่งเป็นตัวแทนของ "ความงดงาม"
และ "ความอัปลักษณ์" อันดูจะดำรงอยู่อย่างกลมกลืนในธรรมชาติของมนุษย์ เป็นความท้าทายให้ผู้อ่านค้นหา
มิติอันซับซ้อนของตนเพื่อจรรโลงปัญญาให้กระจ่างใสจนสามารถ "รัก" และ "เข้าใจ" เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างแท้จริง

ศิลปะจีน (สินค้าหมด)
หนังสือปกอ่อน 168 หน้า หนังสือปกอ่อน สภาพ 95 % พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2550

ปาฐกถาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพียงวันพบ วันนี้ที่สำคัญ
หนังสือปกอ่อน 103 หน้า สภาพ 95 %

รวมพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 3 เรื่อง
1. บทละครเรื่อง "ปลวก" ของกุนเธอร์ ไอซ์ นักเขียนชาวเยอรมัน
2. ความเรียงเรื่อง ไแสงโคมของไอ้ร์เค่อ" ของปาจิน นักเขียนจีน
3. สาวน้อยเสี่ยวหยูว ของเหยียนเกอหลิง นักเขียนจีน

ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน
หนังสือปกอ่อน สภาพ 95%

ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน อาจเป็นทั้งคำถามและคำตอบ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อกับผู้อ่านในโลกยุคใหม่
ผู้อยู่ในโลกอันมีวัตถุและผลประโยชน์สำคัญเหนืออื่นใด ผู้อยู่ในโลกยุคใหม่นั้นย่อมยากที่จะมีศรัทธาเชื่อมั่น
ต่อ "ความดีตลอดกาล" หรือ "ความรักตลอดกาล" เป็นไปได้ไหมว่า "ตลอดกาล" อันจริงแท้นั้น ไม่ว่าจะดำรง
อยู่นานแค่ไหน เพียงชั่วครู่หรือชั่วนิรันดร ย่อมเป็นทั้ง "สัจจะ" และ "มายา" ที่มนุษย์ทุกสมัยต้องใคร่ครวญ
เรียนรู้ด้วยปัญญาไปตลอดกาล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้