การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Investments)

คุณสมบัติสินค้า:

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Share

Share

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หนังสือปกอ่อนหนา 126 หน้าสภาพ 90% 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ทำให้สภาพเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลก
เกิดความผันผวนกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก และส่งผลให้การลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงนับเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการเงินการลงทุน
นอกเหนือจากความพยายามที่จะบริหารการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด
ซึ่งการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์อย่างเหมาะสม
จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือเล่มนี้ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
โดยลักษณะสำคัญและประเภทต่างๆ ของตราสารอนุพันธ์ 4 ประเภทได้แก่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ออปชั่น และสัญญาสวอป รวมทั้งโครงสร้างตลาดของตราสารอนุพันธ์เหล่านั้น
โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดที่เป็นทางการและตลาดต่อรอง
เพื่อให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับการลงทุนได้..
Powered by MakeWebEasy.com